سرگردانی

ساخت وبلاگ
به نام او...خدایی که روزی دهنده است ارام جدا شد....به پرواز درامد...درمقابلش دودایره ی سیاه
به نام او...خدایی که روزی دهنده است

ارام جدا شد....به پرواز درامد...درمقابلش دودایره ی سیاه و براق  بودکه  پربودن ازشوق و نگرانی.. ارزو و تنهایی

ازسمت ان چشمان سیاه  بود که بادی وزید و او را ازهمه جداکرد...بقیه هم رهاشدن...ومسیر و جهت دست خودش نبود ...باد اورا میبرد....کمی ترسیده بود...روبه باد کرد پرسید:کجا میرویم؟ایا زمانی برای استراحت داریم؟

باد باخنده گفت: سرگردانی, رانمیدانی چیست؟من خودم هم نمیدانم به کجا میروم....اما اگر بخواهی استراحت کنی ازبین میروی‌.. سرگردانی, و به پیش رورفتن بهتراز سکون است‌....

دوباره پرسید:خب چرا مراجدا کردی؟من انجا تنها نبودم...خانواده ام دوستانم بودن...اصلاچه برسرانها میاید؟

باد با کمی ناراحتی ازپرحرفی اش جواب داد:سرنوشت ودتقدیر تواینگونه بوده است

همه خانواده ات اکنون سرگردانند....فقط زودتراززتقدیر ت به این بلا دچارشدی

اما چندراه داری!

پرسید:یعنی میتوانم به خانواده ام بازگردم؟دوباره دوستانم راببینم؟

باد نیشخند تلخی به نادانی اش زد و گفت:نه..انهاازتو فرسخ ها دورترند.....احتمال دیدنشان کمتراز احتمال وجوددلبخند بردلی شکسته است...اولین راه اینست که ارزوی ان چشمان منتظر را به ثمربنشانی و پیامش را به معشوقش ببری

دوم اینکه میتوانی برزمین حاصلخیز فروددبیایی و ازنو متولد بشی‌‌...ویا  سرگردان با من سفر کنی...تضمینی درهیچ کدام ازاین راه ها نیست....باران...گرما...عطش....مانع های سخت....همه هستن....توکدام راه را میروی؟

باتردید پاسخ داد:کدام ش بهتراست؟

بادگفت:تصمیم توست....هرکدام را بروی بازهم سرگردانی, وبازهم سختی میبینی وبازهم اسیب پذیری.....

وقاصدک نمیدانست ان چشمان سیاه و نگران چه ارزویی داشت که اینگونه اورا سرگردان کرده بود....

...
نویسنده : بازدید : 1 تاريخ : شنبه 17 آذر 1397 ساعت: 17:13

close
تبلیغات در اینترنت